Legislatíva

O tom, že naša práca si vyžaduje skutočných odborníkov, svedčí aj to, že pri každej oprave, rekonštrukcii, či stavbe musíme dodržiavať množstvo predpisov, nariadení, či zákonov.

Nižšie nájdete zoznam zákonov, ktorými sa riadime v našej každodennej prevádzke. Ich plné znenie je dostupné na www.slov-lex.sk/ezz.

 • zákon č. 129/2015 o ochrane pred požiarmi
 • vyhláška č. 121/2002 o požiarnej prevencii
 • vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
 • vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 • zákon NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 120/2006 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon NR SR č. 529/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • zákon NR SR č. 67/2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
 • zákon NR SR č. 119/2010 o obaloch a o zmene zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MŽP SR č. 113/2006, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
 • vyhláška MŽP SR č. 132/2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá
 • vyhláška MŽP SR č. 133/2006 o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
 • vyhláška MŽP SR č. 492/2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • vyhláška MŽP SR č. 411/2007, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z.
 • vyhláška MŽP SR č. 638/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • vyhláška MŽP SR č. 91/2011 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
 • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 127/1994 Z.z., zákona č. 287/1994 Z.z. a zákona č. 211/2000
 • zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení zákonov č. 391/2000 Z.z., 553/2001 Z.z. a 587/2004 Z.z.
 • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č. 15/2005 Z.z.
 • zákon, vyhláška č. 416/2001, 52/1995 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení zákona č. 184/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z. o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na ŽP
 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 184/2002 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z.
 • vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o vodách
 • zákon č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška MLVH SSR č. 442/2002 Z.z. 154/1978 o verejných vodných a verejných kanalizáciách v znení vyhlášky MLVHDP č. 15/1989 Zb.
 • nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (ruší NV SR č. 491/2002 Z.z.)
 • zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 705/2002 o kvalite ovzdušia
 • vyhláška MŽP SR č. 260/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a o všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok a kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003
 • vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvalite ovzdušia
 • vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá
 • vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 711/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • vyhláška MŽP SR č. 599/2005 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
 • vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky MŽP SR č. 359/2005 Z.z.
 • zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z.
 • vyhláška č. 5/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
 • vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 208/2005 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
 • vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
 • zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z.z.
 • vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška č. 451/2005 o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zákonov
 • zákon č. 355/2007 Z.z. (zmena 204/2014 Z.z.) úplné znenie č. 103/2015 Z.z., zmena č. 403/2015 Z.z., 91/2016 Z.z., 150/2017 Z.z., 289/2017 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 124/2006 Z.z. (zmena č. 154/2013 Z.z., č. 308/2013 Z.z., č. 58/2014 Z.z., č. 204/2014 Z.z., č. 118/2015 Z.z., č. 128/2015 Z.z.) o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 500/2006 Z.z. k zákonu č. 124/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
 • zákon č. 128/2015 (zmena č. 198/2016, 91/2016 Z.z.) o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • nariadenie č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • nariadenie č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • vyhláška č. 448/2007 Z.z., zmena č. 98/2016 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
 • nariadenia č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • nariadenie č. 387/2006 Z.z. (zmena č. 104/2015 Z.z.) o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci
 • nariadenie č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • nariadenie č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • nariadenie č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • nariadenie č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • nariadenie č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
 • zákon č. 311/2001 Z.z. (zmena č. 361/2012 Z.z., 307/2014 Z.z., 14/2015 Z.z.) Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 125/2006 Z.z. (úplné znenie 48/2012 Z.z., zmena č. 308/2013 Z.z., 304/2014 Z.z., č 128/2015 Z.z.) o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 508/2009 Z.z. (zmena č. 234 Z.z.), ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 8/2009 Z.z. (zmena 430/2015 Z.z.) o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 9/2009 Z.z. (zmena č. 467/2013 Z.z., č. 20/2016 Z.z.), ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 280/2006 Z.z. (zmena č. 188/2009 Z.z.) o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 464/2009 Z.z. (zmena č. 228/2010 Z.z., 9/2015 Z.z.), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 • vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • zákon č 56/2012 Z.z. (zmena č. 43/2016 Z.z.) o cestnej premávke
 • zákon č. 462/2007 Z.z. (zmena č. 305/2016 Z.z.) o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z.
 • nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. (zmena č. 300/2007 Z.z., 82/2015 Z.z.) o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • zákon č. 461/2003 Z.z. (zmena č. 184/2017 Z.z.) o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 264/1999 Z.z. (zmena č. 51/2017 Z.z.) o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov
 • nariadenie 272/2004 Z.z. (zmena 310/2010 Z.z. a zmena 106/2015 Z.z.), ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov
 • nariadenie č. 286/2004 Z.z. (zmena 309/2010 Z.z., zmena 105/2015 Z.z.), ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 377/2004 Z.z. (úplné znenie 406/2009 Z.z.) zmena 89/2016 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 59/1982 Zb. (zmena 484/1990 Zb.), ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
 • nariadenie č. 115/2006 Z.z. (zmena č. 555/2006 Z.z.) o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 • vyhláška č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti
 • vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach a rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

Tenergo používa Cookies.

Na našej stránke používame súbory cookies – funkčné a analytické. Podrobnosti nájdete v našich „Pravidlách o používaní cookies“.

Rozšírené nastavenia

Funkčné cookies nemajú žiadny alebo nepatrný vplyv na Vaše súkromie a ich použitie si nevyžaduje váš súhlas. Váš súhlas ale potrebujeme s využitím analytických cookies. Nižšie môžete upraviť nastavenia pre analytické cookies.

Po kliknutí na POUŽIŤ NASTAVENIA budete používať cookies, ktoré si nevyžadujú Váš súhlas, a tie ktoré ste vybrali.
Kliknutím na tlačítko „AKCEPTOVAŤ VŠETKO“ budeme používať všetky funkčné a analytické cookies, vďaka čomu budete mať z prezerania nášho webu príjemný zážitok. Po kliknutí na „ZAMIETNUŤ VŠETKO“ budeme spracovávať len nevyhnutné cookies.