Poskytované služby

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať. Tenergo má viac než 10-ročné skúsenosti z týchto oblastí:

Dodanie a montáž potrubných systémov na kľúč

 • Vytýčenie inžinierskych sietí
 • Zabezpečenie rozkopávkového povolenia a komunikácia s úradmi
 • Zabezpečenie zemných a výkopových prác s vrátením do pôvodného stavu
 • Dodanie materiálu
 • Zabezpečenie revíznych prehliadok, odborných skúšok, externého stavebného a zváracieho dozoru, RT skúšky zvarov
 • Zabezpečenie projektovej dokumentácie v spolupráci s externou firmou

Oprava, údržba a servis existujúcich potrubných rozvodov

 • Diagnostika a lokalizovanie poruchy
 • Dodanie materiálu a odstránenie poruchy
 • Pravidelné prehliadky a kontrola stavu potrubia a armatúr

Realizácia domových kotolní

 • Demontáž starej technológie
 • Realizovanie domovej kotolne podľa projektovej dokumentácie
 • Spustenie kotolne
 • Vykonanie východiskových revízií
 • Dodanie miestneho prevádzkového poriadku
 • Dodanie revízneho poriadku

Realizácia staníc KOST

 • Demontáž starej technológie
 • Dodanie novej KOST
 • Inštalácia a spustenie KOST
 • Vykonanie východiskových revízií
 • Dodanie miestneho prevádzkového poriadku
 • Dodanie revízneho poriadku

Oprava, údržba a servis v oblasti domových kotolní a staníc KOST

 • Opakované revízne a odborné prehliadky elektro a tlak
 • Diagnostika a odstraňovanie porúch
 • Pravidelné prehliadky technológie (kontrola pohonov, expanzomatov, netesností, vyčistenie filtrov, opakované revízie)

Vykonávanie revízií a odborných prehliadok

 • Pre vyhradené technické zariadenie elektro
 • Pre vyhradené technické zariadenie tlak
 • Vypracovanie revíznych plánov

Servis v oblasti komunikácií a MaR

 • Servis v oblasti komunikácií medzi koncovými stanicami a dispečingom (RS-485, M-BUS, atď.)
 • Mapovanie stavu komunikačných liniek (kontinuita, elektrické vlastnosti, stav izolácie)
 • Dodanie a konfigurácia meračov a prevodníkov
 • Parametrizácia a spúšťanie frekvenčných meničov
 • Diagnostika, hľadanie a odstraňovanie porúch v rozvádzacích MaR

Metrologické služby

 • Demontáž, metrologické overenie a montáž meračov tepla, vodomerov, plynomerov
 • Dodanie a montáž nových meračov tepla, vodomerov a plynomerov

Zemné a výkopové práce

 • Vytýčenie inžinierskych sietí (elektrika, plyn, voda, kanál, komunikácie)
 • Komunikácia s úradmi (rozkopávkové povolenie)
 • Zemné a výkopové práce s vrátením do pôvodného stavu

Zváracie práce

 • Zváranie metódou 111, 311, 141
 • Zabezpečenie zváracieho dozoru a RT skúšok

Na našu prácu sme hrdí

Pozrite si vybrané referencie našich projektov.

Spoločnosť TENERGO Slovensko, s.r.o. zabezpečuje pre svojich zákazníkov široké portfólio služieb. Každému zákazníkovi pripravujeme projekty na mieru podľa jeho požiadaviek, rozpočtu a možností v lokalite. Špecializujeme sa na budovanie potrubných rozvodov, či už ide o položenie potrubia do zeme, nad zemou alebo v rámci budov, a to vrátane kotolní a kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST). Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať. Tenergo má viac než 10-ročné skúsenosti z týchto oblastí:

 

Drobné údržbárske a servisné práce za posledné dva roky
 • Cez 650 drobných zásahov a opráv
 • Výmeny pohonov, čerpadiel, armatúr, upchávok, elektrických komponentov, a pod.
 • Odstraňovanie porúch a netesností na horúcovodných (HV) potrubiach (vrátane výkopových prac)
 • Chemické čistenie výmenníkov tepla
 • Zváračské a zámočnícke práce
 • Zemné a výkopové práce
Rok 2022
Zmapovanie stavu komunikačných liniek a rekonštrukcia bodov pripojenia v Snine
 • Zmapovanie stavu komunikačných liniek RS-485 a M-Bus medzi dispečingom a koncovou stanicou
 • 128 objektov
 • Vytvorenie topologickej mapy pripojených objektov
 • Rekonštrukcia bodov pripojenia komunikačných liniek v koncových staniciach
Rok 2021
Rekonštrukcia HV potrubia v PB a pripojenie Domu služieb
 • Výkopové prace v miestnej komunikácií
 • Demontáž starého predizolovaného potrubia – 200m
 • Dodanie a montáž nového predizolovaného HV potrubia – 200m
 • Vykonanie všetkých skúšok a revízií
 • Vrátenie rozkopaných komunikácií do pôvodného stavu (asfaltové plochy)
 • Inštalácia a spustenie stanice KOST v objekte Domu služieb
Vybudovanie HV prípojky a inštalácia KOST pre polyfunkčný objekt v PB
 • Výkopové práce
 • Dodanie a montáž nového predizolovaného HV potrubia
 • Vykonanie všetkých skúšok a revízii
 • Vrátenie rozkopaných plôch do pôvodného stavu
 • Inštalácia a spustenie stanice KOST v polyfunkčnom objekte
Vybudovanie HV prípojky a inštalácia KOST pre objekt D.I. Consulting
 • Výkopové prace v miestnej komunikácií
 • Dodanie a montáž nového predizolovaného HV potrubia – 100m
 • Vykonanie všetkých skúšok a revízii
 • Vrátenie rozkopaných komunikácií do pôvodného stavu (asfaltové plochy)
 • Inštalácia a spustenie stanice KOST v objekte D.I. Consulting
Rekonštrukcia HV potrubia a inštalácia 13x KOST v Seredi
 • Výkopové prace v miestnej komunikácii
 • Demontáž starého predizolovaného potrubia – 180m
 • Dodanie a montáž nového predizolovaného HV potrubia – 180m
 • Vykonanie všetkých skúšok a revízii
 • Vrátenie rozkopaných komunikácií do pôvodného stavu (asfaltové plochy)
Vybudovanie HV prípojky pre obytný komplex v Dunajskej Strede
 • Výkopové práce v miestnej komunikácií
 • Dodanie a montáž nového predizolovaného potrubia – 40m
 • Vykonanie všetkých skúšok a revízií
 • Vrátenie rozkopaných komunikácií do pôvodného stavu (asfaltové plochy)

Referencie

Bratislava - Devínska Nová Ves

V Devínskej Novej Vsi sme robili inštalácie už dvakrát. Prvá prebehla počas leta 2013, kedy sme pre tepláreň, ktorá dodáva teplo pre miestnych obyvateľov, montovali kogeneračnú jednotku Tedom Quanto D 1200. Kogenerácia je v súčasnosti považovaná za jednu z najekologickejších foriem výroby tepla a elektriny. Pri kombinovanej výrobe dochádza k úspore primárneho paliva až o približne 25% oproti konvenčným zdrojom, ktoré by vyrábali elektrinu a teplo samostatne. Emisie vytvorené kogeneráciou sú teda až o štvrtinu nižšie.

Neskôr, v zime roku 2016, sme do Devínskej Novej Vsi inštalovali ďalšie dve kogeneračné jednotky s celkovým výkonom 800 kWe.

Vďaka našej práci má 3 650 domácností v Bratislave teplo zabezpečované zo spoľahlivých, kvalitných a ekologických zdrojov.

tenergo-budova
Technické údaje:
Tedom Quanto D 1200

Menovitý elektrický výkon: 999 kWe
Maximálny tepelný výkon: 1 113 kWt
Celková účinnosť: 87 %
Približná výroba za rok: 7 492 MWhe / 8 347 MWht

2x Tedom Quanto D800 SP ZP PK

Menovitý elektrický výkon: 2x 800 kWe
Maximálny tepelný výkon: 2x 957 kWt
Celková účinnosť: 90,5 % Výroba: 2x 4 000 MWht / 2x 4 785 MWht

Snina

V rokoch 2013 a 2014 sme robili komplexnú inštaláciu nových zdrojov tepla pre mesto Snina. Inštalácie prebiehali v dvoch etapách. V prvej sme miestnu kotolňu vybavili dvoma kogeneračnými jednotkami Tedom Quanto D 1600.
V druhej sme zase postavili plynové kotolne Viessmann Vitomax 200 LW.

Kogenerácia je v súčasnosti považovaná za jednu z najekologickejších foriem výroby tepla a elektriny. Pri kombinovanej výrobe dochádza k úspore primárneho paliva až o približne 25% oproti konvenčným zdrojom, ktoré by vyrábali elektrinu a teplo samostatne. Emisie vytvorené kogeneráciou sú teda až o štvrtinu nižšie.

Vďaka našej práci má 4 125 domácností v Snine teplo zabezpečované zo spoľahlivých, kvalitných a ekologických zdrojov.

Technické údaje:
2x Tedom Quanto D 1600

Menovitý elektrický výkon: 2x 1 560 kWe
Maximálny tepelný výkon: 2x 1 787 kWt
Celková účinnosť: 88,84 %
Približná výroba za rok: 19 600 MWhe / 22 500 MWht

Plynové kotolne Viessmann Vitomax 200 LW (3ks, K1+K2+K3)

Inštalovaný výkon: 3x 15 MW (6+6+3)
Celková účinnosť: 92,25 %
Výroba: 17 677 MWh

Sereď

Koncom roka 2017 sme pre kotolňu K5 v meste Sereď inštalovali dve tepelné čerpadlá Vitocal 50-HT. Nové čerpadlá zvýšili podiel z obnoviteľných zdrojov na viac ako 50 %, čím sa CZT v Seredi stalo účinným v zmysle zákona.

Vďaka našej práci má 2 150 domácností v Seredi teplo a úžitkovú vodu dodávanú z efektívneho zdroja, ktorý je navyše aj šetrný k životnému prostrediu.

Technické údaje:
Viessmann Vitocal 350-HT

Inštalovaný výkon: 279,11 kW
Tepelný výkon: 353,22 kW
Prietok: 20,4 m3/hod

Viessmann Vitocal 350-HT

Inštalovaný výkon: 181,33 kW
Tepelný výkon: 246,84 kW
Prietok: 14,5 m3/hod.

Dunajská Streda - DAC Aréna

Na projekte komplexnej rekonštrukcie štadióna FC DAC 1904 sme sa zúčastnili v dvoch fázach. Počas prvej fázy, ktorá bola realizovaná koncom roka 2016, sme inštalovali vykurovanie hracej plochy. Počas druhej fázy, ktorá prebiehala v druhej polovici roka 2017, sme sa sústreďovali na zrekonštruovanú hlavnú budovu a infraštruktúru.

Vďaka vhodnej polohe štadiónu v rámci zástavby bolo možné pripojiť sa na existujúcu sieť CZT. Vykurovanie hracej plochy tak nie je riešené vlastným zdrojom tepla, ktorý bol menej ekologickým riešením, ale odberom tepla z efektívnej výroby miestneho CZT. Tenergo inštalovalo dve odovzdávacie stanice tepla (OST). Vykurovanie hracej plochy tak dostalo svoju vlastnú odovzdávaciu stanicu.

Špeciálnu pozornosť sme venovali aj objektom bufetov a sociálnych zariadení. Tie boli v konečnom riešení navrhnuté tak, aby vyhovovali projektovanému príkonu budovy a požiadavkám všetkých pripojených systémov. Ako riešenie sme zvolili vykurovanie stropnými elektrickými fóliami ECOFILM 620, zatiaľ čo ohrev teplej vody zabezpečujú elektrické prietokové ohrievače.

Technické údaje:
Odovzdávacia stanica tepla 1 (hlavná budova)

Celkový výkon: 1 295 kW

Odovzdávacia stanica tepla 2 (hracia plocha)

Celkový výkon: 1 310 kW

Stropné elektrické fólie: ECOFILM 620

Celková šírka: 600 mm
Aktívna šírka: 500 mm
Príkon: 200 W/m2

Považská Bystrica - Výrobno-skladová hala

Pre výrobno-skladovú halu sme zabezpečovali ústredné vykurovanie priestorov a vstavkov. Pre objekt bola osadená kompaktná horúcovodná odovzdávacia stanica tepla (KOST). Primárne vykurovacie médium je horúca voda 130/70 °C vedená prípojkou tepla z existujúceho horúcovodného rozvodu CZT. Sekundárny vykurovací systém bol navrhnutý uzavretý dvojrúrkový teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody. Vykurovacím médiom je vykurovacia voda s teplotným spádom 70/50 °C.

Pre samotné vykurovanie priestorov výrobno-skladovej haly sme zvolili teplovzdušné nástenné vykurovacie sústavy, ktoré sú uložené na stenovej konzole kotvenej pomocou oceľovej konštrukcie do betónových, resp. oceľových stĺpov. Vykurovanie priestorov vstavkov zase zabezpečujú oceľové panelové radiátory.

Technické údaje:
Kompaktná horúcovodná odovzdávacia stanica tepla

Menovitý tepelný výkon: 920 kW
Prietok:

 • Primárna strana: 13,20 m3/h
 • Sekundárna strana: 39,55 m3/h

Ozvite sa nám s dopytom na cenovú ponuku pre váš projekt.
Naši pracovníci sú pripravení sprevádzať vás všetkými krokmi vašej stavby. Poskytujeme kompletný servis – od zabezpečenia projekcie a počiatočných konzultácií až po kompletnú dodávku a montáž

Tenergo používa Cookies.

Na našej stránke používame súbory cookies – funkčné a analytické. Podrobnosti nájdete v našich „Pravidlách o používaní cookies“.

Rozšírené nastavenia

Funkčné cookies nemajú žiadny alebo nepatrný vplyv na Vaše súkromie a ich použitie si nevyžaduje váš súhlas. Váš súhlas ale potrebujeme s využitím analytických cookies. Nižšie môžete upraviť nastavenia pre analytické cookies.

Po kliknutí na POUŽIŤ NASTAVENIA budete používať cookies, ktoré si nevyžadujú Váš súhlas, a tie ktoré ste vybrali.
Kliknutím na tlačítko „AKCEPTOVAŤ VŠETKO“ budeme používať všetky funkčné a analytické cookies, vďaka čomu budete mať z prezerania nášho webu príjemný zážitok. Po kliknutí na „ZAMIETNUŤ VŠETKO“ budeme spracovávať len nevyhnutné cookies.